fbpx

Disse vedtægter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22/3 2018.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Bag Forbrændingen (FBF), hjemmehørende i Albertslund kommune på adressen Vognporten 11, 2620 Albertslund.

§ 2. Formål

2.1. Foreningen Bag Forbrændingen har som formål at præsentere og stimulere den aktuelle danske livescene med hovedvægt på dansk rytmisk musik på et højt kvalitetsniveau, samt at drive ’Forbrændingen’, som kulturhus for Vestegnens borgere.

2.2. Foreningen Bag Forbrændingen driver ”Forbrændingen” som et mangfoldigt og tilgængeligt kulturhus, hvor der er plads til alle. Vi ønsker både at appellere til det lokale byfællesskab og til kulturinteresserede fra resten af landet.

2.3. Foreningen Bag Forbrændingen ønsker at være et kulturhus i konstant udvikling. Vi vil være medskabende i kreative processer samt facilitere og udvikle nye projekter og formater – og derved være en markant spiller på det danske livemarked.

2.4 Foreningen Bag Forbrændingen må ikke drive nogen form for virksomhed i kulturhuset, som ikke kan relateres direkte til foreningens formål. Foreningen Bag Forbrændingen må hverken udleje eller udlåne kulturhusets lokaler til anden side medmindre dette kan relateres direkte til foreningens formål.

§ 3. Medlemskab

3.1 Som medlem i foreningen kan optages enkeltpersoner med interesse for Foreningen Bag Forbrændingens formål, samt institutioner og organisationer m.fl. med samme interesse.

3.2 Man bliver medlem af Foreningen bag Forbrændingen ved årligt at indbetale et fastsat beløb besluttet på generalforsamling for Foreningen bag Forbrændingen.

§ 4. Generalforsamlingen.

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse er foreningens øverste myndighed mellem afholdelser af generalforsamlinger.

4.3 Stemmeberettiget til generalforsamlingen er kun medlemmer over 15 år, som har været medlem af foreningen bag Forbrændingen i mindst 90 dage. Hvert medlem har én stemme. Foreninger, institutioner, organisationer m.fl. har ligeledes kun en stemme hver. For at være valgbar til Foreningen bag Forbrændingens bestyrelse skal man være medlem af Foreningen bag Forbrændingen, enkeltperson og myndig.

4.4 Generalforsamlingen har følgende ansvarsområder:

 • Valg eller evt. afsættelse af Foreningen Bag Forbrændingens bestyrelse.
 • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning herunder foreningens regnskaber og budget.
 • Behandling af evt. vedtægtsændringer.
 • Behandling af evt. indkomne forslag.

4.5 Den ordinære generalforsamling afholdes i Albertslund kommune hvert år inden udgangen af marts måned.

4.6 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer af Foreningen Bag Forbrændingen med mindst 21 dages varsel.

4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 • Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
 • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formanden
 • De eksisterende udvalgs beretning om det forgangne års arbejde
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Forelæggelse og godkendelse af budgettet
 • Behandling af indkomne forslag til godkendelse
 • Valg af foreningens formand, som normalt vælges for to år i ulige årstal
 • Valg af næstformand, som normalt vælges for to år i lige årstal
 • Valg af kasserer, som normalt vælges for to år i lige årstal
 • Valg af fire menige bestyrelsesmedlemmer, som vælges hvert andet år: To i lige år og to i ulige år samt to suppleanter, som normalt vælges for et år.
 • Valg af revisor og intern revisorsuppleant
 • Eventuelt

4.8 Forslag fra foreningens medlemmer skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Alle medlemmer har ret til at indsende forslag.

4.9 Alle medlemmer i Foreningen Bag Forbrændingen skal have tilsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling med dagsorden, tid, sted, orientering om muligheden for, at der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Desuden skal indkaldelsen indeholde tydelig besked om, at budgettet, regnskaber, indkomne forslag og bestyrelsens beretning kan rekvireres på Forbrændingens kontor senest 7 dage før generalforsamlingen.

4.10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 7 dages varsel eller umiddelbart efter en ordinær generalforsamlingen, hvis det varsles ved den ordinære generalforsamlings begyndelse.

4.11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en begrundet dagsorden af enten de fremmødte til ordinær generalforsamling eller et flertal af Foreningen Bag Forbrændingens bestyrelse eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer af FBF ved deres underskrift. Af disse skal mindst 2/3 give møde på den således indvarslede ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingens gennemførelse

4.12 Alle registrerede medlemmer af Foreningen Bag Forbrændingen har adgang til generalforsamlingen.

4.13 Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, som kun kan overdrages til et andet stemmeberettiget medlem af foreningen. Et medlem kan kun råde over en skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal beskrive dens formål og skal lyde på navn, adresse og underskrift.

4.14 Beslutninger og vedtagelse af forslag på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag eller en beslutning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det antal, som er fremmødt.

4.15 På forlangende af ethvert stemmeberettiget medlem af foreningen skal der afholdes skriftlig afstemning.

4.16 Over forhandlinger på ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger, føres protokol, som underskrives af dirigenten og referenten.

§ 5. Vedtægtsændringen

5.1 Ved vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter kræves der et fremmøde, personligt eller ved fuldmagt af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer af Foreningen Bag Forbrændingen. Vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter ved en ordinær generalforsamling kræver mindst 2/3 ja-stemmer blandt foreningens stemmeberettigede medlemmer.

5.2 Hvis der ikke er et fremmøde på 2/3 dele af foreningens stemmeberettigede medlemmer – personligt eller ved skriftlige fuldmagter – til en ordinær generalforsamling, kan vedtægtsændringer ske på en ekstraordinær generalforsamling, med 2/3 af de stemmeberettigede fremmødtes stemmer eller fuldmagter.

§ 6. Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen består af, den på generalforsamlingen valgte, formand, næstformand, kasserer og fire menige medlemmer samt to suppleanter. For at være valgbar til Foreningen bag Forbrændingens bestyrelse skal man være medlem af Foreningen bag Forbrændingen, enkeltperson, myndig og ikke være ansat til nogen ledelsesfunktion af Foreningen Bag Forbrændingen.

6.2 Bestyrelsens ansvarsområder er :

 • At ansatte og afskedige den daglige ledelse af Forbrændingen.
 • At fastsætte skriftlige retningslinjer for den daglige ledelses funktioner.
 • Løbende at rådgive den daglige ledelse og evaluere dennes arbejde.
 • At godkende større indkøb.
 • At udarbejde/opstille regnskaber, budgetter og årsberetninger.
 • At fastsætte foreningens langsigtede målsætninger og planer for foreningens udvikling.

6.3 Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne samt fastsætter sin forretningsorden.

6.4 Formanden leder Foreningen Bag Forbrændingens anliggender i forening med bestyrelsen. Dog kan han/hun handle alene i presserende sager, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.

6.5 Under formandens frafald træder næstformanden i et og alt i formandens sted.

6.6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 7. Regnskab og revision

7.1 Kassereren har ansvar for at der føres et specificeret regnskab over indtægter og udgifter.

7.2 Regnskabsåret følger kalenderåret

7.3 På den ordinære generalforsamling fremlægges driftsregnskab og status i revideret stand og underskrevet af foreningens bestyrelse samt af en statsautoriseret eller registreret revisor.

7.4 Den valgte revisor må ikke være medlem af foreningens bestyrelse.

Tegningsret:

7.5 Formanden og kassereren i forening eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening tegner Foreningen Bag Forbrændingen i økonomiske mellemværende over for kommune, fonde, pengeinstitutter og andre økonomiske samarbejdspartnere.

7.6 Bestyrelsen kan udstede økonomiske fuldmagter til ansatte i Foreningen Bag Forbrændingen, der tager hensyn til foreningens behov for likvide midler ved normal drift. Øvrige midler anbringes på betryggende måde i anerkendte pengeinstitutter.

Hæftelse:

7.7 For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 8. Foreningsstruktur

8.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg i foreningen, som der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse, er behov for, samt udvælger alle udvalgsformændene efter indstilling fra udvalgene.

8.2 Bestyrelsen fastlægger udvalgenes opgaver og kompetence, samt give retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 9. Opløsning

9.1 Bestemmelse om Foreningen Bag Forbrændingens opløsning kan kun vedtages på en – i dette øjemed særligt indkaldt – generalforsamling.

9.2 Mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer af foreningen skal være tilstede, og der fordres 3/4 af de afgivne gyldige stemmer til gyldig beslutning om opløsning.

9.3 Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til stede afholdes ny generalforsamling efter 3 uger. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med forannævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

9.4 Ved opløsning af Foreningen Bag Forbrændingen båndlægges eventuelle midler hos Albertslund kommune i fem år og frigives kun til eventuel nydannelse af foreningen. Efter fem års forløb skal kommunen anvende midlerne til ungdomskulturens fremme i Albertslund kommune.