fbpx

Disse vedtægter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 02/11 2018.

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen Bag Forbrændingen (FBF), hjemmehørende i
Albertslund kommune på adressen Vognporten 11, 2620 Albertslund.

§ 2. Formål
2.1. Foreningen Bag Forbrændingen har som formål at præsentere og stimulere den
aktuelle danske livescene med hovedvægt på dansk rytmisk musik på et højt
kvalitetsniveau, samt at drive ’Forbrændingen’, som kulturhus for Vestegnens borgere.
2.2. Foreningen Bag Forbrændingen driver ”Forbrændingen” som et mangfoldigt og
tilgængeligt kulturhus, hvor der er plads til alle. Vi ønsker både at appellere til det lokale
byfællesskab og til kulturinteresserede fra resten af landet.
2.3. Foreningen Bag Forbrændingen ønsker at være et kulturhus i konstant udvikling. Vi
vil være medskabende i kreative processer samt facilitere og udvikle nye projekter og
formater – og derved være en markant spiller på det danske livemarked. Der kan indgås
samarbejde med andre organisationer og virksomheder, og arrangementer kan
henlægges til andre steder udenfor ”Forbrændingen”, når det i øvrigt understøtter de
øvrige formål.
2.4 Foreningen Bag Forbrændingen må ikke drive nogen form for virksomhed i
kulturhuset, som ikke kan relateres direkte til foreningens formål. Foreningen Bag
Forbrændingen må hverken udleje eller udlåne kulturhusets lokaler til anden side med
mindre dette kan relateres direkte til foreningens formål.

§ 3. Medlemskab
3.1 Som medlem i foreningen kan optages enkeltpersoner med interesse for Foreningen
Bag Forbrændingens formål, samt institutioner og organisationer m.fl. med samme
interesse.
3.2 Man bliver medlem af Foreningen bag Forbrændingen ved årligt at indbetale et
fastsat beløb besluttet på generalforsamling for Foreningen bag Forbrændingen.

§ 4. Generalforsamlingen.
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2 Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse er foreningens øverste myndighed
mellem afholdelser af generalforsamlinger.
4.3 Stemmeberettiget til generalforsamlingen er kun medlemmer over 15 år, som har
været medlem af foreningen bag Forbrændingen i mindst 90 dage. Hvert medlem har én
stemme. Foreninger, institutioner, organisationer m.fl. har ligeledes kun en stemme hver.
For at være valgbar til Foreningen bag Forbrændingens bestyrelse skal man være
medlem af Foreningen bag Forbrændingen, enkeltperson og myndig.
4.4 Generalforsamlingen har følgende ansvarsområder:
– Valg eller evt. afsættelse af Foreningen Bag Forbrændingens bestyrelse.
– Godkendelse af bestyrelsens årsberetning herunder foreningens regnskaber og
budget.
– Behandling af evt. vedtægtsændringer.
– Behandling af evt. indkomne forslag.
4.5 Den ordinære generalforsamling afholdes i Albertslund kommune hvert år inden
udgangen af oktober måned.
4.6 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer af
Foreningen Bag Forbrændingen med mindst 21 dages varsel.
4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
– Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
– Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ forpersonen
– De eksisterende udvalgs beretning om det forgangne års arbejde
– Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
– Forelæggelse og godkendelse af budgettet
– Behandling af indkomne forslag til godkendelse
– Valg af maksimalt 7 personer til bestyrelsen, minimum 4 personer. I ulige år
vælges 4 medlemmer for 2 år og i lige år de øvrige 3 for 2 år. Valg foregår ved
simpelt flertalsafgørelse.
– Bestyrelsen vedtager selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen, hvem der er bestyrelsens forperson, næstforperson og
kasserer.
– Herudover vælges 2 suppleanter, som vælges for et år.
– Valg af revisor og intern revisorsuppleant
– Eventuelt
4.8 Forslag fra foreningens medlemmer skal, for at kunne behandles på en ordinær
generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingen afholdes. Alle medlemmer har ret til at indsende forslag.
4.9 Alle medlemmer i Foreningen Bag Forbrændingen skal have tilsendt indkaldelse til
ordinær generalforsamling med dagsorden, tid, sted, orientering om muligheden for, at
der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling. Desuden skal indkaldelsen indeholde tydelig besked om, at budgettet,
regnskaber, indkomne forslag og bestyrelsens beretning kan rekvireres på
Forbrændingens kontor senest 7 dage før generalforsamlingen.
4.10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 7 dages varsel eller
umiddelbart efter en ordinær generalforsamlingen, hvis det varsles ved den ordinære
generalforsamlings begyndelse.
4.11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en begrundet dagsorden af
enten de fremmødte til ordinær generalforsamling eller et flertal af Foreningen Bag
Forbrændingens bestyrelse eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer af FBF ved
deres underskrift. Af disse skal mindst 2/3 give møde på den således indvarslede
ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingens gennemførelse
4.12 Alle registrerede medlemmer af Foreningen Bag Forbrændingen har adgang til
generalforsamlingen.
4.13 Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, som kun kan overdrages til et andet
stemmeberettiget medlem af foreningen. Et medlem kan kun råde over en skriftlig
fuldmagt. Fuldmagten skal beskrive dens formål og skal lyde på navn, adresse og
underskrift.
4.14 Beslutninger og vedtagelse af forslag på generalforsamlingen træffes ved
almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag eller en beslutning.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det antal, som er fremmødt.
4.15 På forlangende af ethvert stemmeberettiget medlem af foreningen skal der afholdes
skriftlig afstemning.
4.16 Over forhandlinger på ordinære såvel som ekstraordinære generalforsamlinger,
føres protokol, som underskrives af dirigenten og referenten.

§ 5. Vedtægtsændringen
5.1 Ved vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter kræves der et fremmøde,
personligt eller ved fuldmagt af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer af
Foreningen Bag Forbrændingen. Vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter ved
en ordinær generalforsamling kræver mindst 2/3 ja-stemmer blandt foreningens
stemmeberettigede medlemmer.
5.2 Hvis der ikke er et fremmøde på 2/3 dele af foreningens stemmeberettigede
medlemmer – personligt eller ved skriftlige fuldmagter – til en ordinær generalforsamling,
kan vedtægtsændringer ske på en ekstraordinær generalforsamling, med 2/3 af de
stemmeberettigede fremmødtes stemmer eller fuldmagter.

§ 6. Bestyrelsen
6.1 Bestyrelsen består af forperson, næstforperson, kasserer og 1 til 4 menige
medlemmer samt to suppleanter. For at være valgbar til Foreningen bag Forbrændingens
bestyrelse skal man være medlem af Foreningen bag Forbrændingen, enkeltperson,
myndig og ikke være ansat til nogen ledelsesfunktion af Foreningen Bag Forbrændingen.
6.2 Bestyrelsens ansvarsområder er :
– At ansatte og afskedige den daglige ledelse af Forbrændingen.
– At fastsætte skriftlige retningslinjer for den daglige ledelses funktioner.
– Løbende at rådgive den daglige ledelse og evaluere dennes arbejde.
– At godkende større indkøb.
– At udarbejde/opstille regnskaber, budgetter og årsberetninger.
– At fastsætte foreningens langsigtede målsætninger og planer for foreningens
udvikling.
6.3 Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne samt fastsætter sin
forretningsorden.
6.4 Forpersonen leder Foreningen Bag Forbrændingens anliggender i forening med
bestyrelsen. Dog kan han/hun handle alene i presserende sager, men skal så redegøre
for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.
6.5 Under forpersonens frafald træder næstforpersonen i et og alt i forpersonens sted.:
6.6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 7. Regnskab og revision
7.1 Kassereren har ansvar for at der føres et specificeret regnskab over indtægter og
udgifter.
7.2 Regnskabsåret følger kalenderåret
7.3 På den ordinære generalforsamling fremlægges driftsregnskab og status i revideret
stand og underskrevet af foreningens bestyrelse samt af en statsautoriseret eller
registreret revisor.
7.4 Den valgte revisor må ikke være medlem af foreningens bestyrelse.
Tegningsret:
7.5 Forpersonen og kassereren i forening eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer i
forening tegner Foreningen Bag Forbrændingen i økonomiske mellemværende over for
kommune, fonde, pengeinstitutter og andre økonomiske samarbejdspartnere.
7.6 Bestyrelsen kan udstede økonomiske fuldmagter til ansatte i Foreningen Bag
Forbrændingen, der tager hensyn til foreningens behov for likvide midler ved normal drift.
Øvrige midler anbringes på betryggende måde i anerkendte pengeinstitutter.
Hæftelse:
7.7 For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene
foreningens formue.

§ 8. Foreningsstruktur
8.1 Bestyrelsen nedsætter de udvalg i foreningen, som der efter bestyrelsen eller
generalforsamlingens opfattelse, er behov for, samt udvælger alle udvalgsformændene
efter indstilling fra udvalgene.
8.2 Bestyrelsen fastlægger udvalgenes opgaver og kompetence, samt give retningslinjer
for udvalgsarbejdet.

§ 9. Opløsning
9.1 Bestemmelse om Foreningen Bag Forbrændingens opløsning kan kun vedtages på
en – i dette øjemed særligt indkaldt – generalforsamling.
9.2 Mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer af foreningen skal være tilstede, og
der fordres 3/4 af de afgivne gyldige stemmer til gyldig beslutning om opløsning.
9.3 Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede til stede afholdes ny
generalforsamling efter 3 uger. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med
forannævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer.
9.4 Ved opløsning af Foreningen Bag Forbrændingen båndlægges eventuelle midler hos
Albertslund kommune i fem år og frigives kun til eventuel nydannelse af foreningen. Efter
fem års forløb skal kommunen anvende midlerne til ungdomskulturens fremme i
Albertslund kommune.